Hong Kong Companies Search

ads link

There are about 692 results for companywith name starting "shiu-hing-memorial-trust-hkfcx" in our database.

SHIU HING MEMORIAL TRUST

Cr No. 0001430
Company Status: Live

SHIU HING MEMORIAL TRUST on 19 Mar 1937

SUN SHIU HING SECURITIES COMPANY LIMITED

Cr No. 0163532
Company Status: Dissolved

SUN SHIU HING SECURITIES COMPANY LIMITED on 27 Dec 1985

SHIU HING WANG FU AREA CLANSMEN ASSOCIATION LIMITED

Cr No. 0132300
Company Status: Live

SHIU HING WANG FU AREA CLANSMEN ASSOCIATION LIMITED on 17 Jan 1984

Lo Ka-Chow & Lo Fong Shiu Po Memorial Foundation Limited

Cr No. 0122298
Company Status: Live

Lo Ka-Chow & Lo Fong Shiu Po Memorial Foundation Limited on 11 Mar 1983

CHOW SHIU HING YIP LIMITED

Cr No. 0061729
Company Status: Live

CHOW SHIU HING YIP LIMITED on 04 Jul 1978

SHIU HING CHEONG GINSENG COMPANY LIMITED

Cr No. 0044712
Company Status: Dissolved

SHIU HING CHEONG GINSENG COMPANY LIMITED on 31 Oct 1975

SHIU HING DEVELOPMENT COMPANY, LIMITED

Cr No. 0024157
Company Status: Dissolved

SHIU HING DEVELOPMENT COMPANY, LIMITED on 11 Jun 1971

SHIU HING STEAMSHIP COMPANY LTD -THE-

Cr No. 0000085
Company Status: Dissolved

SHIU HING STEAMSHIP COMPANY LTD -THE- on 03 Apr 1908

TAK KUEN (WILBUR) MEMORIAL TRUST

Cr No. 0001424
Company Status: Live

TAK KUEN (WILBUR) MEMORIAL TRUST on 25 Feb 1937

SHIU HING SUNG LUNG CLANSMEN ASSOCIATION LIMITED

Cr No. 0010605
Company Status: Live

SHIU HING SUNG LUNG CLANSMEN ASSOCIATION LIMITED on 01 Sep 1964

SHIU HING PLASTIC GRINDING & REPROCESSING FACTORY LIMITED

Cr No. 0011325
Company Status: Dissolved

SHIU HING PLASTIC GRINDING & REPROCESSING FACTORY LIMITED on 30 Mar 1965

MANAGEMENT COMMITTEE OF HANG HAU CENTRAL SHING HANG FONG MEMORIAL PRIMARY SCHOOL LIMITED -THE-

Cr No. 0253213
Company Status: Dissolved

MANAGEMENT COMMITTEE OF HANG HAU CENTRAL SHING HANG FONG MEMORIAL PRIMARY SCHOOL LIMITED -THE- on 26 May 1989

HING TAI PAPER CUTTING FACTORY LIMITED

Cr No. 0253254
Company Status: Dissolved

HING TAI PAPER CUTTING FACTORY LIMITED on 26 May 1989

SUN HING FAT VACUUM MOULD COMPANY LIMITED

Cr No. 0253378
Company Status: Live

SUN HING FAT VACUUM MOULD COMPANY LIMITED on 26 May 1989

WAH HING PAINT FACTORY LIMITED

Cr No. 0253380
Company Status: Live

WAH HING PAINT FACTORY LIMITED on 26 May 1989

ads
Advertising
ads
Advertising
ads
Advertising